result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

kǒu

 1. 容器の.縁
 2. 出入り
 3. 関所
 4. .裂け目
 5. 〈電脳〉ポート〈同〉
 6. 〈略〉〈俗〉フェラチオ(をする)〈同〉
 7. 〈量詞〉人数.人
 8. 你家有几人?=何人家族ですか?

 9. 〈量詞〉家畜を数える
 10. 〈量詞〉のある容器などを数える
 11. 〈量詞〉刃物を数える
 12. 〈量詞〉言語能力を言うときに用いる
 13. 〈量詞〉の動作を数える
 14. 〈関連〉嘴

部首画数

口/0

異体字

編集 再検索 謝謝 詞庫