result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

交易

jiāo yì

取引(する).交易(する)

〈量詞〉 /

編集 再検索 謝謝 詞庫