result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

míng

  1. 名前.名称.名
  2. 名付ける.名を~という
  3. 名目
  4. 名声.名誉
  5. 名高い.有名な
  6. 言い表す
  7. (試合・試験などの席次・順位を示す)位.番
  8. 〈量詞〉(人数を数える)~名.~人

部首画数

夕/3

異体字

編集 再検索 謝謝 詞庫